menu   Menu
 

SAMENWERKEN AAN OIRSCHOTS SAMENLEVEN

Logo Sociaal Progressief Oirschot

Sociaal Progressief Oirschot is een nieuwe, plaatselijke partij die onafhankelijk van landelijke partijen opereert. Onze partij wil een fijne gemeente voor alle burgers zijn door een Sociaal, Groen en Duurzaam gemeentelijk beleid na te streven.

Sociaal Progressief Oirschot brengt mensen samen, helpt de sociaal zwakkeren in Oirschot en komt op voor een groene leefomgeving. Sociaal Progressief Oirschot wil alle Oirschotse burgers actief bij de samenleving betrekken vanuit de visie dat alle inwoners recht hebben op een mening en het recht hebben om gehoord te worden. In deze visie past ook dat we inwoners die zelf opbouwende initiatieven willen uitvoeren, steunen en de ruimte geven om te ondernemen.

Sociaal Progressief Oirschot staat voor een groen beleid. Groen betekent: vóór behoud en ontwikkeling van natuur en milieu. Besluiten die we vandaag nemen, werken door in de toekomst. De generaties die na ons komen hebben ook recht op een schone leefomgeving. Daarom laten we natuur en milieu zwaar meewegen bij beslissingen die gaan over de inrichting en het onderhoud van de kommen en het buitengebied, bouwen en wonen, intensieve veehouderij, onderhoud van groen, afvalverwerking, energieverbruik, verkeer, enz.

Sociaal Progressief Oirschot wil een sociaal beleid. Sociaal staat voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht je inkomen, opleiding, afkomst, nationaliteit, leeftijd en gezondheid. Dit betekent dat we opkomen voor de zwakkeren in de samenleving en dat we hen helpen om sterker te worden. En soms accepteren we dat niet iedereen dezelfde kracht heeft en daarom niet eenzelfde bijdrage kan leveren. Sociaal Progressief Oirschot vindt dat we verschillen tussen mensen moeten respecteren.

Sociaal Progressief Oirschot wil een progressief beleid. Progressief betekent openstaan voor vernieuwing en verandering. We willen samen met andere partijen, maatschappelijke organisaties, verenigingen, bedrijven, vrijwilligers en inwoners vooruit kijken. De samenleving verandert in een snel tempo en wij veranderen mee. We omarmen de goede dingen en houden daaraan vast. We koesteren onze actieve verenigingen en vrijwilligers. Maar we veranderen wat nodig is om een sociaal en groen Oirschot toekomstbestendig te maken en te houden.

De gemeenteraad is het platform waarop de wensen en belangen van de bevolking worden afgewogen. Sociaal Progressief Oirschot wil dat de gemeenteraad op een open en transparante manier besluiten neemt, zodat voor de inwoners duidelijk is welke overwegingen tot een bepaald besluit hebben geleid. Bijvoorbeeld door aan te geven wat (financiële) gevolgen zijn van bepaalde alternatieven. Wij doen dit door goed te luisteren naar verschillende partijen en hun wensen en belangen af te wegen, door samen te werken, maar ook door inzet en betrokkenheid van onze inwoners te vragen.

Sociaal Progressief Oirschot zal de initiatieven, voorstellen en plannen van het gemeentebestuur en inwoners beoordelen op een voldoende gehalte aan Sociaal, Groen en Progressief. Als het nodig is, komen we zelf met voorstellen. Onze standpunten uit ons verkiezingsprogramma zijn onze leidraad.

Logo Sociaal Progressief Oirschot