menu   Menu
˄   Naar boven
 

Standpunten Verkiezingsprogramma

Standpunten op alfabetische volgorde:


SAMENWERKEN AAN OIRSCHOTS SAMENLEVEN

Leefbaarheid

Wij willen Oirschot leefbaar houden voor jong en oud. Daarvoor zijn twee dingen belangrijk: werkgelegenheid in onze eigen regio en fatsoenlijk kunnen wonen in betaalbare huur- of koopwoningen.

Wonen

We streven naar:
 • Meer goede en betaalbare sociale huurwoningen voor alle doelgroepen (bijvoorbeeld voor jongeren tot 23 jaar een huur onder € 450,00 per maand) en koopwoningen (onder € 200.000,- per woning). Voldoende woningbouw om jongeren te behouden voor onze kernen. Initiatieven voor alternatieve seniorenwoningen, bv. seniorenhofjes. Dat betekent zoeken naar creatieve mogelijkheden om de huurprijzen laag te houden. Denk aan het gebruik van leegstaande gebouwen, het verpachten van bouwkavels aan woningcorporaties en de toepassing van prefab.
 • Voortzetten van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) om betaalbare woningen voor jongeren/starters/senioren mogelijk te maken.
 • Waarborgen dat nieuwe huizen aan duurzaamheidseisen voldoen, met lage energiekosten.
 • Voldoende levensbestendige of aangepaste woningen voor ouderen en mensen met een beperking.
 • Jaarlijkse prestatieafspraken met de woningcorporaties samen met de huurdersvereniging. Daarbij letten we speciaal op de belangen van de kwetsbare huurders, die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen.
 • Woningtoewijzing aan eigen inwoners. Woningzoekenden met een economische of een sociale binding aan de gemeente Oirschot moeten in principe voorrang krijgen boven woningzoekenden zonder deze bindingen. In deze context dient wel rekening gehouden te worden ook met de plaatsingsmogelijkheden van statushouders. Ouderen (vanaf de AOW gerechtigde leeftijd) moeten voorrang krijgen in de eigen (dorps)kern. Evenals woningzoekenden die binnen de eigen (dorps)kern verhuizen naar een andere passende woning.
 • Een betere doorstroming op de woningmarkt; vooral voor flexwerkers, ZZPers met beperkt inkomen en vermogen, middeninkomens en inwoners met de AOW-gerechtigde leeftijd met beperkt inkomen en vermogen. Deze groepen kunnen met hun inkomen niet aan de inkomenseisen in de vrije sector voldoen, maar met precies datzelfde inkomen zijn ze 'te rijk' om sociaal te mogen huren. Voor deze inwoners streven we naar flexwoningen (huur), waarop huurtoeslag van toepassing is wanneer het inkomen zakt.

Voorzieningen

We streven naar:
 • Een fonds beschikbaar stellen voor ondersteuning van kleine zelfstandigen die tijdelijk financiële tekorten hebben en voor het behoud van basisvoorzieningen en winkels voor basisbehoeften in de kleine kernen.
 • We ondersteunen de bibliotheek in de nieuwe taakopvatting dat de bibliotheek een basisvoorziening is die midden in de samenleving staat. In dat verband past o.a. de ontwikkeling van een Taalhuis. Een Taalhuis is een netwerkorganisatie. Het is een herkenbare, fysieke plek waar volwassenen beter kunnen leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. De bibliotheek biedt burgers (digi)taalcursussen aan en werkt daarbij samen met andere relevante instellingen. Speerpunten voor de bibliotheek zijn de kwetsbare groepen: laaggeletterden, mensen met beperkte digitale vaardigheden en nieuwkomers. We beseffen dat de bibliotheek haar opdracht en veranderingsslag moet realiseren in combinatie met forse bezuinigingen. Wij blijven dit monitoren, waarbij wij een volwaardige invulling van de (wettelijke) taken en samenhang met het daarbij noodzakelijke budget blijven nastreven. Wanneer noodzakelijk is vergroting van het budget mogelijk.
 • We ondersteunen bottom-up initiatieven zoals Dorpshart Middelbeers en de kerk in Spoordonk, waar bewoners de drijvende kracht zijn achter het initiatief en het realiseren van de plannen. De gemeente biedt hulp in de vorm van advies en begeleiding en/of startsubsidies (afhankelijk van doel en functie) en brengt bewoners zo nodig in contact met netwerkpartners.
 • Een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, instellingen en winkels, waaronder up-to-date-bedrijventerreinen en goed overleg met de werkgevers(vertegenwoordigers).

Glasvezel

Een snelle verbinding (en wat is er immers sneller dan het licht?) zal steeds noodzakelijker worden in de komende jaren. We hebben het nodig voor thuiswerken, voor innovatieve hulpmiddelen in de zorg en om nog meer moois mogelijk te maken. Een betrouwbare verbinding, waarmee men snel kan up- en downloaden is bijna een levensbehoefte geworden. Wij vinden dat onze gemeente, zeker als onderdeel van Brainport, nu al klaar moet zijn voor de toekomst waarin we nog beter gebruik gaan maken van glasvezel.

We streven naar:
 • Het voorzien van de kernen van glasvezel tot in de meterkast
 • Faciliteren en stimuleren van een partij die de kernen van onze gemeente wil verglazen

Veiligheid / Openbare ruimte / Verkeer

Inwoners moeten zich in Oirschot veilig voelen als ze buitenshuis zijn. In de openbare ruimte gaat het om sociale veiligheid en verkeersveiligheid.

We streven naar:
 • Het terugdringen van grensoverschrijdend gedrag, zoals overmatig gebruik van alcohol en drugs, illegale bouwwerken, aantasting van het milieu of van de gezondheid. Onze aanpak is: eerst aanspreken op het gedrag en bij herhaling consequent en rechtvaardig optreden
 • Voor wat betreft de verkeersveiligheid wordt met name in de centra van de kernen voorrang gegeven aan voetgangers en fietsers. De auto is er te gast, en dat moet duidelijk blijken uit de inrichting van de centrumgebieden, denk aan fietsstraten, brede wandelpaden en goede oversteekvoorzieningen. We maken, met het oog op het milieu en de verkeersveiligheid, een uitzondering voor verkeersaders om de doorstroming van het autoverkeer te bevorderen. Hier moeten autoverkeer en langzaam verkeer van elkaar worden gescheiden.
 • Verbetering van de toegankelijkheid van het Oirschotse centrum, vooral voor mensen met loopproblemen of een handicap. Er ligt een toegankelijkheidsonderzoek met aanbevelingen van ZET-Brabant, waar we serieus werk van willen maken.
 • De Rijkesluisstraat als verbinding tussen de Poort en het Centrum, bredere trottoirs maken.
 • Aanleggen snelfietspad voor een korte verbinding tussen Tilburg, Oirschot en Eindhoven.
 • Files en sluipverkeer door de kommen van de gemeente voorkomen in het kader van de verbreding van de A58. De geluidshinder en het fijnstof moet afnemen als gevolg van de aanleg. Geluidsschermen aanbrengen daar waar de geluidshinder toeneemt. Innovatieve, duurzame aanpassingen zoals fluisterasfalt. Inpassen van de verbreding van de A58 in het groene, landelijke karakter van Oirschot en de kernen, inpassing groene dorpsentree aan de noord- en zuidzijde (Heuvelsebrug).
 • Een oplossing voor de dagelijks toenemende verkeersdrukte door Oostel- en Middelbeers. Vooral voor kinderen en ouderen is er in en vaak ook buiten de spits nauwelijks de mogelijkheid om over te steken en ontstaan er levensgevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers.
 • Een oplossing voor de toenemende luchtvervuiling in de kernen van de Beerzen, zoals fijnstof en CO2.
 • Een oplossing voor het probleem van de afwezigheid van openbaar vervoer in het weekend en dagelijks in de avonduren in de kleine kernen.
 • Het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels wanneer dit kosten / baten technisch te verantwoorden is.
 • Een goede balans tussen groen en parkeerruimte in de woonwijken.

Cultuur, sport en recreatie

We stimuleren en bieden mogelijkheden aan alle inwoners van Oirschot om deel te nemen aan activiteiten rond cultuur, sport en recreatie. Dit is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en biedt mogelijkheid voor sociale contacten.

We streven naar:
 • Toegankelijkheid van sportbeoefening voor alle inwoners, dus ook voor gezinnen met een laag inkomen of mensen met fysieke of verstandelijke beperkingen.
 • Een proactieve rol van de gemeente bij het (laten) organiseren van culturele, sportgerichte of recreatieve activiteiten, met name op terreinen waar dit vanuit particulier initiatief onvoldoende van de grond komt.
 • Faciliteren en stimuleren van educatie op het terrein van kunst, sport en cultuur op scholen.
 • Financiële steun verlenen aan verenigingen op het terrein van sport, cultuur en (natuur)recreatie, onder de voorwaarde dat het geld wordt besteed aan doelstellingen van subsidie- en gezondheidsbeleid. Een positief voorbeeld is het initiatief rondom sportpark Moorland. Dit soort initiatieven juichen we van harte toe.
  Over subsidie worden waar nodig met de verschillende verenigingen prestatieafspraken gemaakt. We waken ervoor dat het te groots wordt omdat we bescheiden omgaan met gemeenschapsgeld.

Erfgoed

Ons ‘Monument in het Groen’ telt vele monumentale parels.

We streven naar:
 • Het behoud van monumentale parels, eventueel door het geven van een (nieuwe) invulling. Bijvoorbeeld woonruimte binnen religieus erfgoed of burgerinitiatieven voor de herontwikkeling van voormalige kloosters.
 • De gemeente maakt afspraken met de eigenaar in samenspraak met lokale experts (afgevaardigden van de erfgoedinstellingen) om het doel van zowel de (nieuwe) invulling als het behoud van het object zo goed mogelijk vorm te geven.
 • Hiertoe wordt een lijst van belangrijke monumentale objecten opgesteld (m.m.v. de erfgoedinstellingen – voor zover deze er nog niet is / of niet compleet genoeg is). We kiezen er bewust voor om deze objecten geen gemeentelijke monumentenstatus te geven, maar kunnen deze status wel achter de hand houden wanneer we niet in samenspraak met de eigenaar tot een oplossing voor het juiste behoud komen.
 • De erfgoedambtenaar bezoekt regelmatig de eigenaren/bewoners van de objecten op deze lijst om hen bewust te maken en te houden.

Bestuur en organisatie

De toekomst van Oirschot als zelfstandige gemeente is ongewis. Sociaal Progressief Oirschot vindt dat Oirschot zijn dorpse en landelijke karakter moet behouden. We werken wel samen met andere gemeenten om Oirschot in de toekomst zijn karakter te kunnen laten behouden. De schaal en de vormen waarin we samenwerken zijn afhankelijk van het onderwerp waarop we willen samenwerken.

We streven naar:
 • Burgers actief te betrekken bij belangrijke beslissingen. Buiten de mogelijkheid van het referendum zijn er nog verschillende andere manieren om inwoners een stem te geven. We stellen wel duidelijke kaders en grenzen, zodat burgers vooraf weten waar ze aan toe zijn.
 • Burgerinitiatieven mogelijk te maken.
 • Bovengemeentelijke samenwerking op basis van gelijkwaardig partnerschap op terreinen zoals de inzet van handhavers, verlenen van bepaalde vergunningen of de aanpak van fijnstof.
 • Oirschot blijft een groene, landelijke gemeente.
 • Een bij de schaal van Oirschot passende verdergaande regionale samenwerking in en met de stadsregio Eindhoven en in goede samenspraak met de daarbij betrokken gemeenten binnen de stadsregio.
 • Digitalisering van de dienstverlening met behoud van laagdrempelige mogelijkheden tot persoonlijk contact.
 • Versterken van de lokale regierol van het bestuur en ambtelijke organisatie. De regierol houdt in dat de lijntjes tussen beleid en uitvoering kort zijn. De essentie van het regievoeren is het organiseren, monitoren en evalueren van de voorzieningen dicht bij inwoners, van laagdrempelige, vraaggerichte dienstverlening en met de menselijke maat. Bestuur en Organisatie nemen in het beleid nadrukkelijk het inwonerperspectief mee. De inwoner staat centraal!
 • Ontwikkelen van een servicebedrijf, waarbij de buitendienst Beheer en Sociale Werkvoorziening vanuit één organisatie worden aangestuurd.
 • Betere communicatie en informatie aan burgers met betrekking tot het loket Wijzer en de gemeentelijke dienstverlening.

Financiën

Oirschot is op dit moment financieel gezond, er wordt een structureel sluitende begroting gerealiseerd. De vraagstukken over sportpark Moorland, Unilocatie De Beerzen, kernen Oirschot en Middelbeers, duurzaamheid en milieu, de infrastructuur en de inbreidingslocaties hebben onze prioriteit. Er zullen nog meer nieuwe uitdagingen en keuze-opgaven op ons afkomen, zoals bijvoorbeeld de atletiekbaan. Constructieve plannen verdienen een zorgvuldige afweging en een passende reactie.

We streven naar:
 • Financieel sluitende begroting ook voor de langere termijn.
 • Samen met onze inwoners diverse mogelijkheden verkennen om maatschappelijk gedragen en voor de gemeenschap belangrijke initiatieven te financieren.
 • Geld vrijmaken voor de groene inpassing van de verbreding A58.
 • We willen onder geen enkele voorwaarde bezuinigen op sociale voorzieningen.

Privacy

Onze privacy is een hoog goed en wordt bij de huidige digitale ontwikkelingen steeds vaker bedreigd. De gemeente en gemeentelijke instanties zijn eigenaar van hoog gevoelige informatie.

We streven naar:
 • Privacy bewaken en beschermen als hoofdprioriteit, maar tegelijkertijd wel zo flexibel te zijn dat er meegewerkt kan worden aan onderzoeken in dienst van onze inwoners, of het uitwisselen van informatie, wederom in dienst van onze inwoners.


Groen

Buitengebied

Onze gemeente is de figuurlijke groene tuin voor steden als Eindhoven en Tilburg. We willen ons inzetten om deze kwaliteit (Monument in het Groen) te behouden en te versterken. Het buitengebied is onze groene long waarin we in een gezonde omgeving kunnen recreëren en sporten. Het is een plaats waar we graag willen vertoeven en het is een plaats die op verschillende manieren bijdraagt aan ons aangename leven in Oirschot. Waar kleinschalige bedrijvigheid is (waaronder de veehouderij), met de boer als hoeder van de natuur, en waar energie wordt opgewekt.

We streven naar:
 • Stimuleren van projecten die de biodiversiteit vergroten. Biodiversiteit is de graadmeter van de gezondheid van de natuur en staat voor de hoeveelheid verschillende levensvormen (waaronder alle dier- en plantensoorten). We weren bedreigingen voor de biodiversiteit.
 • Verduurzaming van de veehouderij en beperking van de negatieve effecten van de veehouderij voor onze inwoners. Het is inmiddels wel duidelijk dat het anders moet; namelijk diervriendelijker, milieuvriendelijker en gezonder. En dat gaat het meest effectief met minder dieren in onze gemeente. Minder dieren betekent minder mest en minder verkeersbewegingen in ons mooie buitengebied. Als het binnen de wettelijke kaders kan, gaan we voor minder dieren.
 • Stimuleren van navolging van Oirschotse veehouders die al hebben ingezet op verandering door om te schakelen naar milieuvriendelijkere veehouderij of door een nevenactiviteit te starten waardoor zij hun veestapel niet hoeven te laten groeien om toch hun boterham te verdienen.
 • De gemeente gaat actiever met de agrarische sector meedenken over de uitvoering en de sturing naar een beter perspectief.
 • Afgelopen jaar heeft de gemeente in de veehouderij ontwikkelingen moeten toestaan die niet passen in deze omschakeling naar een duurzame veehouderij in een gezonde leefomgeving. Daarom is het dringend nodig het bestemmingsplan buitengebied en het beleid aan te passen ter bescherming van de biodiversiteit, voor de vitaliteit van onze natuur en om dorpskernen beter te kunnen beschermen tegen gezondheidsrisico’s.
 • Volksgezondheid staat voorop. Risico’s verbonden aan de intensieve veehouderij voor de volksgezondheid worden proactief verkleind.
 • Waar dit wettelijk mogelijk is (denk aan gezondheidsregels of dierenwelzijn regels) scherpen we in ieders belang de normen verder aan en hierop worden aanvragen scherper getoetst.
 • Meteen volop inzetten op een actief beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing vanwege de hoeveelheid stallen die leeg komen te staan in de komende jaren.
 • Handhaving krijgt prioriteit; overtreders beschadigen immers de ondernemers die welwillend zijn en creëren een slecht imago voor de veehouderijsector en de gemeentelijke politiek.
 • Straatverlichting in het buitengebied voorzien van slimme sensoren zodat lichtvervuiling en energieverspilling beperkt wordt (verlichting wordt gedimd dus gaat niet volledig uit).

Groene agenda

Momenteel loopt onze gemeente achter met haar doelstellingen om in 2025 energieneutraal te zijn. We willen deze achterstand versneld gaan inlopen.

We streven naar:
 • Terugdringen van het energieverbruik door samen met o.a. bedrijven, inwoners en woningcorporaties bindende afspraken te maken over hoe energie te besparen en hoe opgewekte energie efficiënter te delen. Als gemeente (of in regionaal verband) het goede voorbeeld geven en hierover voorlichting geven via bijvoorbeeld een natuur & milieu brandstore.
 • Regionaal de krachten te bundelen (ook met onderwijsinstellingen) om expertise en kennis op het vlak van ‘vergroening/verduurzaming’ te delen.
 • Een actieve rol voor de gemeente (of de regio) als aanjager van energiebesparing en opwekking (m.b.v. een op te zetten stimuleringsfonds voor burgers), maar projecten moeten zichzelf uiteindelijk kunnen bedruipen. Aanspreken van de woningbouwcorporatie op hun duurzaamheidsambities.
 • Stimuleren en faciliteren van een toename in het gebruik van zonne- en windenergie en meer gebruik van warmte/koudeopslag in de grond.
 • Faciliteren en stimuleren van (particuliere) initiatieven rondom groene energie (en het coöperatief opwekken hiervan). Energiewinning uit voedsel en/of ‘groenafval’ vinden wij onwenselijk en niet duurzaam. Dit ‘groenafval’ hoort in de natuur waar het de biodiversiteit bevordert.
 • Alle nieuwbouwprojecten worden self supporting (nul-op-de-meter woningen) en hebben waar mogelijk geen aansluiting op het aardgasnet. Hoge rendement isolatie i.c.m. warmtepompen (bijvoorbeeld op basis van buitenlucht) zijn voor verwarmen een groen en bewezen alternatief.
 • Toepassen van grote regenwater opslagtanks tegen wateroverlast en voor het doorspoelen van toiletten bij nieuwbouwprojecten
 • Isoleren van zoveel mogelijk niet-geïsoleerde bestaande woningen
 • Recyclen: toename van het hergebruiken van materialen uit ons afval. We zijn vóór het scheiden van afval. Dat begint bij de inwoner thuis. Burgers hebben hier dus een grote verantwoordelijkheid in. We zijn niet voor meer afvalbakken, maar voorstander van een nóg betere scheiding van het afval bij de afvalverwerkingsbedrijven.
 • Realisatie van oplaadpunten voor elektrische auto’s.
 • Breed toepassen van het ‘vervuiler-betaalt’-principe.

Vliegveld

We streven naar:
 • Terugdringen (waar mogelijk) van de overlast van laagvliegende helikopters boven onze gemeente.
 • Het vliegveld moet dienstbaar zijn en aantoonbaar bijdragen aan de ontwikkelingen in de regio. De aantrekkelijkheid van de regio voor wonen, werken en recreëren mag door aanwezigheid van het vliegveld niet verder worden aangetast. Een maatschappelijke kosten-baten-analyse van het vliegveld in relatie tot economie, milieu en leefbaarheid wordt in regionaal verband uitgevoerd.
 • De nadelige effecten van geluid, luchtvervuiling en verkeer (horend bij 43.000 vliegbewegingen) op leefbaarheid, gezondheid en klimaat moeten vanaf 2019 gaan afnemen.
 • Groei van het aantal vliegbewegingen boven 43.000 is alleen mogelijk als er sprake is van een netto afname van geluidshinder voor omwonenden én een netto afname van uitstoot van o.a. fijnstof en CO2. De helft van deze winst kan ingezet worden om het aantal vliegbewegingen te laten groeien. De andere helft moet ten goede komen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de omgeving van het vliegveld.
 • Het door voormalig staatssecretaris Mansveld toegezegde onafhankelijk onderzoek naar hinderbeperking moet door het Rijk worden uitgevoerd en is gericht op bovenstaande milieuwinst. De regio mobiliseert de landelijke politieke partijen om dit onderzoek uit te voeren inclusief voorstellen voor uitvoering.
 • Geen geplande landingen na 23.00 uur en geen geplande starts voor 7.00 uur en in het weekend niet voor 08.00 uur.
 • Invoeren van verhoogd ‘havengeld’ in het geval van overlast veroorzakende vliegtuigen, bijvoorbeeld in het geval van milieubelastende vliegtuigtypes, of vliegtuigen die buiten de afgesproken tijden landen of opstijgen.

Duurzame economie

Het meer centraal stellen van onze planeet en ‘de mens’ is noodzakelijk geworden. Het moet niet meer enkel gaan over ‘voordeel’ in onze economie. In zo’n duurzame circulaire economie is er een beter samenspel tussen sociale, ecologische en economische belangen. Hierbij wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen, er worden kwalitatief hoogwaardige producten of diensten gecreëerd, duurzame materialen worden efficiënt gebruikt en restproducten worden hergebruikt.
Daarnaast willen we een lans breken voor kleinschalige bedrijven vanwege hun menselijke maat. Deze bedrijven zorgen namelijk voor leefbaarheid, staan midden in de samenleving (en dus tussen de mensen), hebben vaak betrokken werknemers en zorgen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. Daarbij zijn deze kleinschalige bedrijven vaak innovatief, wendbaar en dus in staat om maatwerk te leveren in de meest uiteenlopende specialismen.

We streven naar:
 • Een vestigingsklimaat te creëren voor bedrijven die de principes van een duurzame economie voorstaan.
 • Duurzame economische-, maar ook kleinschalige bedrijven voorrang te geven op vrijkomende bedrijventerreinen en/of samen te brengen (zodat een innovatief broeinest kan ontstaan).
 • Regelgeving waar dit kan te versoepelen voor kleinschalige duurzaam economische bedrijven.
 • Duurzame economie te stimuleren in regionaal verband, in samenwerking met wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven.


Sociaal

Zorg en Welzijn

Mensen die actief meedoen aan de samenleving blijken minder zorg nodig te hebben. We kunnen echter niet voorkomen dat inwoners een beroep doen op zorg. Daar waar de inwoners zorg niet zelf kunnen organiseren of onvoldoende middelen daarvoor hebben, heeft de overheid de taak om daarin te voorzien. Vanuit de solidariteitsgedachte hebben we allemaal de verantwoordelijkheid om de sociaal zwakkeren te respecteren en hen een kans te geven om mee te kunnen doen op hun manier. Wanneer de bijdragen van het Rijk voor jeugdzorg, ouderenzorg en participatie (werk en inkomen) onvoldoende zijn, moet de gemeente onderzoeken of dat met eigen geld aangevuld moet worden.
De zorg van de overheid moet duidelijk en toegankelijk zijn en aansluiten op de vraag. De zorg is tijdelijk waar het kan en blijvend waar het moet. In de zorg willen we een betere afstemming tussen de leefwereld van het individu en de systeemwereld van wetten, regels en procedures.
Het zorgstelsel moet gebaseerd zijn op onderlinge solidariteit. Daarbij houden we rekening met de draaglast en de draagkracht die in de situatie van inwoners aanwezig is.
De samenleving steunt voor een groot deel op vrijwilligers en mantelzorgers. We kunnen niet meer zonder ze! Daarom koesteren we onze vrijwilligers en mantelzorgers.

We streven naar:
 • Oirschot is een dementievriendelijke gemeente. Dat wil zeggen dat de dienstverlening in Oirschot toegankelijk is voor mensen die lijden aan dementie en hun verzorgers, en dat er goede informatie over dementie en ondersteuning beschikbaar is.
 • Eén plek waar inwoners (onafhankelijke) informatie over zorg en ondersteuning (inclusief alternatieven) in het Sociaal Domein kunnen ophalen. De informatie is beschikbaar, bereikbaar en toegankelijk en voor alle inwoners, ook inwoners die laaggeletterd of digibeet zijn.
 • Opzetten van een vrijwilligersnetwerk voor het vroegtijdig herkennen van armoede, laaggeletterdheid, eenzaamheid en verward gedrag en het realiseren van een aanpak op maat.
 • Belonen van vaste vrijwilligers met een laag inkomen, bijvoorbeeld zoals we dat nu met mantelzorgers doen door middel van een mantelzorgcompliment.
 • Actieve begeleiding, scholing en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers en actieve werving van vrijwilligers. Het doel hiervan is om nieuwe vrijwilligers en mantelzorgers aan te moedigen zich in te zetten en de huidige vrijwilligers te behouden.
 • Het gezin en de omgeving van de zorgvrager actief te betrekken bij de zorg.
 • Nieuwkomers en Vluchtelingen in Oirschot goede begeleiding geven bij hun inburgeringsplicht, bij de participatieverklaring en bij het vinden van (vrijwilligers)werk. Het doel is dat ze snel zelfredzaam worden. Statushouders mogen ook vrijwilligerswerk doen.
 • Als de nood aan de man is, willen we onderzoeken of er draagvlak bij de inwoners is voor meer opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden.

Jeugd en Onderwijs

Onze jeugd heeft goed onderwijs nodig om hun talenten te kunnen ontwikkelen en om als volwassene verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Ook wordt door goed onderwijs de basis gelegd voor positieve menselijke en sociale waarden. Jongeren moeten ook veilig opgroeien. Wij zijn alert waar dat niet voldoende gebeurt en sturen bij.

We streven naar:
 • We bieden op aanvraag maatwerk aan in opvoedondersteuning, niet alleen aan onze jongeren, maar ook aan hun ouders. We regelen dat de zorg voor kwetsbare jongeren die 18 jaar worden dóórloopt. Jongeren zitten niet werkloos thuis: je zit op school, je werkt of doet vrijwilligerswerk.
 • Kinderen die in armoede opgroeien tellen volwaardig mee. We bieden niet alleen materiële ondersteuning (fiets, pc, schoolreisjes), maar zorgen ervoor dat het netwerk rondom het kind het signaleert en oppakt als de omgeving onvoldoende aandacht geeft aan het kind of het gezin.
 • Alle Oirschotse scholen hebben een multifunctioneel karakter. Voor De Beerzen wordt een Unilocatie gerealiseerd op De Klep: een combinatie van kinderopvang, basisschool en sport.
 • Vroegtijdige signalering van kwetsbare kinderen of probleemjongeren en passende ondersteuning op school, bij verenigingen en/of thuis. Leveren van maatwerk.
 • We sturen op het aanbieden van maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs.
 • We zetten (extra) Taalonderwijs (NT2) aan kinderen met taalachterstanden voort.
 • Een bibliotheek die de behoeften van jongeren op het gebied van (digi)taal leren pro-actief ondersteunt.
 • We betrekken jongeren actief bij vraagstukken die henzelf raken, maar ook bij brede maatschappelijke ontwikkelingen. Als het kan gestructureerd via een jongerenbeweging. Het jongerenopbouwwerk heeft hierbij een stevige rol.

Sociale Zaken en Armoedebestrijding

Onder Sociale Zaken verstaan we de uitvoering van bijstandsuitkeringen en regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Sociale Zaken heeft niet alleen een taak als inwoners geen of onvoldoende inkomen hebben, maar heeft ook een taak in het voorkomen dat inwoners (grotere) financiële problemen krijgen. We zetten aandacht voor preventie in de uitvoering hoog op de agenda. Daarmee voorkomen we armoede en schulden en beperken we in de toekomst de hoge maatschappelijke kosten die gepaard gaan met schulddienstverlening.

We streven naar:
 • Verminderen van het aantal gezinnen met problematische schulden (20% per jaar).
 • Vroeg signaleren van huishoudens met betalingsachterstanden bij woningcorporaties, zorgverzekeraars en energiebedrijven. Daarna direct erop af: naar de mensen toe gaan en ondersteuning aanbieden, om te voorkomen dat de schulden verder uit de hand lopen.
 • Bijzondere aandacht voor statushouders, gezinnen met een laag inkomen en met kinderen, ondernemers/zzp-ers met een laag inkomen, jongeren en mensen met psychische problemen/verwarde personen. Voor al deze groepen geldt dat ze meer risico’s lopen op het ontwikkelen van schulden.
 • Sensitieve schulddienstverlening; dat wil zeggen dat de dienstverlener de stress in het gezin die is ontstaan door de schulden, probeert te verminderen. Zo komt er energie vrij om aan financiële stabiliteit en het aflossen van de schulden te werken.
 • Kindpakket: 100% gebruiken van de landelijke subsidie (Klijnsma-gelden) voor kinderen in arme gezinnen (sport, onderwijs, cultuur en recreatie). Het kindpakket sluit aan op de behoeften van kinderen, er is keuzevrijheid en het pakket is eenvoudig aan te vragen en te krijgen.
 • Een groepsgericht aanbod van trainingen op het gebied van financiële huishouding (rekenen, huishoudboekje, administratie enz.).
 • Het loket voor Werk en uitkeringen dichtbij. Werk en Inkomen (ISD de Kempen) maakt onderdeel uit van het lokale gebiedsteam.
 • Maatwerk; beleid en werkinstructies worden zó verwoord, dat uitvoerders de ruimte hebben om maatwerk te leveren.

Werk en Integratie

Maatschappelijk dringt het besef door dat het ondersteunen van inwoners met een uitkering om werk te vinden geen vraagstuk is van rechten en plichten (handhaving) maar van menselijke waardigheid. Betaald werk blijft de norm in het streven om inwoners een bestaan te bieden, maar als dat niet mogelijk is, is het een goed alternatief dat men een bijdrage levert in de vorm van vrijwilligerswerk en daarvoor kan kiezen. Het is zelfs zo dat onze maatschappij (zorg en welzijn) draait dankzij de inzet van vrijwilligers. Vanuit dat perspectief krijgt het re-integratievraagstuk een andere invulling. Wij staan open om hierop nieuw beleid te ontwikkelen en de uitvoering op dit thema te innoveren.

We streven naar:
 • Vrijwilligerswerk als alternatief voor betaald werk als het niet anders kan of het beter aansluit bij de leefwereld en de situatie van de bijstandsgerechtigde op dat moment. Geen verplichte tegenprestatie. Geen verdringing van betaald werk (naar het voorbeeld van de notitie die de FNV heeft opgesteld). Zie: Participatie en verdringing op de arbeidsmarkt.pdf
 • Afschaffen van de tegenprestatie voor mensen die geen werk (meer) kunnen vinden, gezien hun psychische en/of lichamelijke gebreken
 • Werken moet lonen. Voorkomen van armoedeval als inwoners vanuit een uitkering gaan werken in een betaalde baan.
 • Voldoende beschutte werkplekken voor inwoners en met name voor jongeren die niet in een bedrijf kunnen werken door hun beperkingen. We zetten hierbij in op verdergaande samenwerking met de Oirschotse werkgevers.
 • Eén loket voor inwoners met een laag inkomen, inclusief zelfstandigen, die (tijdelijke) inkomensondersteuning nodig hebben. Ondersteunen van gezinsbedrijven bij onoplosbare schulden.
 • Handhaven met de menselijke maat.
 • Werk en Inkomen (ISD de Kempen) maakt onderdeel uit van het lokale gebiedsteam.
 • Oplossen van knelpunten bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst bij de arbeidstoeleiding.
 • Een goed contact met de werkgeversvertegenwoordiging om samen invulling te geven aan goed werkgeverschap.
 • Doorontwikkeling van het Werkbedrijf Eindhoven, de WSD en ISD de Kempen tot een netwerkorganisatie op het gebied van Werk en Inkomen die erop gericht is om banen te scheppen voor inwoners met een uitkering en kwetsbare inwoners te begeleiden naar betaald werk.
 • Betere begeleiding naar echte banen. Als we meer investeren in opleiding en arbeid om inwoners zonder werk aan een baan te helpen, helpen we deze mensen ook uit de armoede.

Aanvullende standpunten over diverse onderwerpen vind je in de bijlage